Website Banner
 
   

               
    ข้อมูลทั่วไป
    นครสวรรค์  “ประตูสู่ภาคเหนือ” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ
บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
     
   
บึงบอระเพ็ด
    บึงบอระเพ็ด    เป็นบึงน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง พื้นที่บางส่วน ประมาณ 66,250 ไร่ ได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 บีงบอระเพ็ดมีลักษณะเป็นท้องน้ำและบึงกว้างใหญ่ มีเกาะเล็ก ๆ อยู่ในบึงประมาณ 10 เกาะ เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมตัวของพืชน้ำ มีพรรณไม้น้ำหลากหลายชนิดจึงเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยสร้างรังวางไข่ของนกหลายชนิด มีทัศนียภาพ สวยงาม
    ในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย รู้จักกันมานานว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีจระเข้ชุกชุม  ปัจจุบันจระเข้ในบึงเหลืออยู่น้อยมาก  จะมีให้เห็นก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  ซึ่งได้เพาะพันธุ์และเลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้น   เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ   ประมาณว่า  มีพันธุ์ปลาต่างๆ  ประมาณ 148  ชนิด พันธุ์พืชที่สำรวจพบขณะนี้ประมาณ  100 ชนิด  บึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งอาศัยของฝูงนก  มีนกประจำถิ่นและนกอพยพ   รวมนับร้อยชนิด ชนิดที่สำคัญ  ได้แก่  นกยาง นกนางแอ่น  นกจาบคาเล็ก  นกเป็ดน้ำ นกเอี้ยง  นกอัญชัญ  นกปากซ่อม  นกกวัก  นกกาบบัว  นกเขา นกกระเรียน  ฯลฯ  เป็นแหล่งที่พบสัตว์หายากคือ  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ  โดยเฉพาะนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร   เป็นนกที่พบที่บึงบอระเพ็ดนี้แห่งเดียวในโลก  ซึ่งพบโดยคุณกิตติ ทองลงยา 
เมื่อปี พ.ศ.2511
               
     
 
 ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมือง ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำทั้งสองสายดังกล่าว   จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่างชัดเจน กล่าวคือแม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดงและแม่น้ำปิงจะเป็นสีค่อนข้างไปทางเขียว เมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อยๆ รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ เป็นสายสำคัญของประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานคร และออกอ่าวไทย
ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเที่ยวทางเรือเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแวะนมัสการหลวงพ่อโตที่วัดปากน้ำโพ (วัดทองธรรมชาติเหนือ) สามารถเช่าเรือจากท่าน้ำเจ้าพระยา โดยเสียค่าเช่าเรือประมาณ 180 บาท (ไปกลับ) เรือบรรทุกได้ 15 คน นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเที่ยวทางเรือเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแวะนมัสการหลวงพ่อโตที่วัดปากน้ำโพ (วัดทองธรรมชาติเหนือ) สามารถเช่าเรือจากท่าน้ำเจ้าพระยา โดยเสียค่าเช่าเรือประมาณ 180 บาท ( ไปกลับ) เรือบรรทุกได้ 15 คน
     
     วัดคีรีวงศ์
   
    
     
           ตั้งอยู่บนเขาในเขตตัวเมืองนครสวรรค์  สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย  เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา   มีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อปี   2504ปัจจุบันเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำ  ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย  พระอุโบสถ  สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง  ศาลาพุทธานุภาพ  วิหารหลวงพ่อโต  และพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่  ๑๙  ปลายกรุงสุโขทัย  ประมาณ 600 ปี  มาแล้ว โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสโก)
วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ  เป็นผู้ตั้งชื่อให้  และแนะนำให้สร้างพระจุฬามหาเจดีย์ไว้บนยอดเขา  ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น  4  มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ให้สักการะบูชา 4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง  พระพุทธโสธรจำลอง  และพระพุทธรูปหล่อพ่อวัดไร่ขิง  และภายในโดมเจดีย์ ได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วย
     
    อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
    ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์  อาคารมีลักษณะเป็นรูปเรือกระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น
ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 49 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาต่าง ๆ กว่า 100 ชนิด ภายในตัวอาคารประกอบด้วยอุโมงค์ปลา ความยาว 24 เมตร แสดงปลาน้ำจืดหลากหลายพันธุ์ อาทิ ปลากระเบนราหูน้ำจืด ปลาบึก ปลาสะตือ แรดดำ สวายเผือกตาแดง ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ซิวอ้าว และปลาม้า  นอกจากนี้ยังมีตู้แสดงพันธุ์ปลารอบ ๆ อุโมงค์กว่า 30 ตู้ ประกอบด้วยปลาหายากและปลาสวยงามนานาชนิด เช่น ปลาตามิน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ไทย ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทองทรงเครื่อง และปลากาแดง  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับฉลามกบและเม่นทะเลที่บ่อปลา Touch Pool นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงตู้ปลาน้ำเค็มในส่วนห้องโถงด้านหน้าอุโมงค์อีกด้วย  สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีห้องอาหาร ร้านขายของที่ระลึกไว้บริการ

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-18.00 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท 
     
    ยอดเขาโมโกจู
                ด้วยความสูงกว่า 1,950 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดแห่งหนึ่งในผืนป่าตะวันตก ตลอดทั้งปีที่นี่จะปกคลุมด้วยสายหมอกและเมฆฝน ยอดเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อตามภาษากะเหรี่ยงว่า " โมโกจู " หมายถึงสถานที่ซึ่งมีฝนตกตลอดเวลา ในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นยะเยือก ดอกไม้นานาชนิดและกุหลาบป่าจะผลิบาน มองจากยอดเขาลงไปจะเห็นทะเลหมอกห่มคลุมผืนป่าจดโค้งขอบฟ้า เหนือป่าตะวันตกอันกว้าง
   
    ประเพณีและวัฒนธรรม
     
    งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ในจังหวัดนครสวรรค์ หรือ "ปากน้ำโพ" นั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งจีนกวางตุ้ง ไหหลำ แต้จิ๋ว และฮวดกา (จีนแคะ) จึงได้มีการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเป็นงานประจำปีในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน นอกจากพิธีไหว้เจ้าทั่วไป และไหว้ บรรพบุรุษตามบ้านเรือนแล้ว จะมีขบวนแห่มังกรและสิงโต

กิจกรรมในงาน
   
ขบวนแห่เจ้าพ่อ
     - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ขบวนมังกรทอง การเชิดสิงโต
     - เอ็งกอพะบู้ การแข่งขันเชิดสิงโตชิงแชมป์นานาชาติ   การแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางน้ำ การแสดงทาง
       ศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น การแสดงงิ้ว การแต่งกายตาม วัฒนธรรมจีน ตื่นตา ตื่นใจ   และร่วมสนุกกับบรรยากาศ การฉลอง
       เทศกาลตรุษจีนอันยิ่งใหญ่ตระการตา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0 5622 7001
     
Current Pageid = 429